ცხელი ხაზი : (0 352) 22 12 01

ოფიციალური დოკუმენტები

სათაური აღწერა ნომერი ტიპი მიღების თარიღი: გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N1 „ყვარლის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 21 დეკემბრის N53 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 01 დადგენილება 01/15/2016 01/15/2016 ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N2 „ყვარლის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 21 დეკემბრის N53 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 02 დადგენილება 01/27/2016 01/27/2016 ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N3 „ყვარლის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 21 დეკემბრის N53 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 03 დადგენილება 02/09/2016 02/09/2016 ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N4 დასახლების საერთო კრების დებულების დამტკიცების შესახებ 04 დადგენილება 02/22/2016 02/22/2016 ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N5 ყვარლის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 2016 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ 05 დადგენილება 02/22/2016 02/22/2016 ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N6 ყვარლის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ზონირების, ნორმატიული ფასისა და საიჯარო ქირის დადგენის შესახებ 06 დადგენილება 02/22/2016 02/22/2016 ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N7 „ყვარლის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 21 დეკემბრის N53 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 07 დადგენილება 03/07/2016 03/07/2016 ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N8 ყვარლის მუნიციპალიტეტში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხებზე მომუშავე საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ 08 დადგენილება 03/22/2016 03/22/2016 ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N9 „ყვარლის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შიდა აუდიტის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 ივლისის №26 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 09 დადგენილება 03/22/2016 03/22/2016 ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
1 1 1 1 10/05/2016 10/05/2016 1
ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N10 „ყვარლის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 ივლისის №18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 10 დადგენილება 03/22/2016 03/22/2016 ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N11 „ყვარლის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 21 დეკემბრის N53 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 11 დადგენილება 04/01/2016 04/01/2016 ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N12 „ყვარლის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 21 დეკემბრის N53 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 12 დადგენილება 05/03/2016 05/03/2016 ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N13 „ყვარლის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 21 დეკემბრის N53 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 13 დადგენილება 06/06/2016 06/06/2016 ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N14 „ყვარლის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 21 დეკემბრის N53 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 14 დადგენილება 07/01/2016 07/01/2016 ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N15 ყვარლის მუნიციპალიტეტში ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმის წარმოებისათვის საჭირო დოკუმენტების აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის, ამ დოკუმენტების ფორმებისა და ნიმუშების დამტკიცების შესახებ 15 დადგენილება 07/01/2016 07/01/2016 ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N16 „ყვარლის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 ივლისის №18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 16 დადგენილება 07/01/2016 07/01/2016 ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N17 „ყვარლის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 2016 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 22 თებერვლის N5 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 17 დადგენილება 07/01/2016 07/01/2016 ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N18 „ყვარლის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 21 დეკემბრის N53 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 18 დადგენილება 07/06/2016 07/06/2016 ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N19 „ყვარლის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 21 დეკემბრის N53 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 19 დადგენილება 07/18/2016 07/18/2016 ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N20 „ყვარლის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 21 დეკემბრის N53 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 20 დადგენილება 08/01/2016 08/01/2016 ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N21 „ყვარლის მუნიციპალიტეტში ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმისწარმოებისათვის საჭირო დოკუმენტების აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის, ამ დოკუმენტების ფორმებისა და ნიმუშების დამტკიცების შესახებ“ ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 1 ივლისის N15 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 21 დადგენილება 08/01/2016 08/01/2016 ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
განკარგულების დანართი თხოვების ხელშეკრულება N9 22 ხელშეკრულება 08/01/2016 08/01/2016 ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის კუთვნილ შვებულებაში გასვლასთან დაკავშირებით 34 განკარგულება 08/22/2016 08/22/2016 ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო