ცხელი ხაზი : (+995) 599 157 471

საშტატო ნუსხა

ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხა

 

პოლიტიკური თანამდებობის პირები

 

 

 • მერი - 1
 • მერის პირველი მოადგილე - 1
 • მერის მოადგილე - 1

 

 

პირველადი სტრუქტურული ერთეული - ადმინისტრაციული სამსახური

 

 • პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის ხელმძღვანელი (პირველი რანგი) – 1

 

მეორადი სტრუქტურული ერთეული - საქმისწარმოებისა და მოქალაქეთა მომსახურების განყოფილება

 

 • მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - საქმისწარმოებისა და მოქალაქეთა მომსახურების განყოფილების უფროსი (მეორე რანგი, მეორე კატეგორია) – 1
 • მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქმისწარმოების საკითხებში -1
 • მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქმისწარმოების საკითხებში - 2

 

 

მეორადი სტრუქტურული ერთეული - ადამიანური რესურსების მართვის, საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების განყოფილება

 

 • მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ადამიანური რესურსების მართვის, საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების განყოფილების უფროსი (მეორე რანგი, მეორე კატეგორია) – 1
 • მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ადამიანური რესურსების მართვის საკითხებში - 1
 • მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მედიასთან ურთიერთობისა და საინფორმაციო საკითხებში - 1
 • მესამე რანგის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში - 1
 • მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი კომპიუტერული ტექნიკის პროგრამული უზრუნველყოფის საკითხებში - 1

მეორადი სტრუქტურული ერთეული - შესყიდვების განყოფილება

 

 • მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - შესყიდვების განყოფილების უფროსი (მეორე რანგი, მეორე კატეგორია) – 1
 • მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - 2
 • მესამე რანგის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მატერიალურ-ტექნიკურ საკითხებში - 2

 

 

მეორადი სტრუქტურული ერთეული - მერის წარმომადგენელთა კოორდინაციის განყოფილება

 

 • მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - მერის წარმომადგენელთა კოორდინაციის განყოფილების უფროსი (მეორე რანგი, მეორე კატეგორია) – 1
 • მესამე რანგის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის საკითხებში - 1
 • მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - მერის წარმომადგენელი ქ. ყვარლის ადმინისტრაციულ ერთეულში - 1
 • მეოთხე რანგის მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ყვარლის ადმინისტრაციულ ერთეულში - 4
 • მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - მერის წარმომადგენელი მთისძირის ადმინისტრაციულ ერთეულში - 1
 • მეოთხე რანგის მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი მთისძირის ადმინისტრაციულ ერთეულში - 1
 • მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - მერის წარმომადგენელი ბალღოჯიანის ადმინისტრაციულ ერთეულში - 1
 • მეოთხე რანგის მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ბალღოჯიანის ადმინისტრაციულ ერთეულში - 1
 • მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - მერის წარმომადგენელი ახალსოფლის ადმინისტრაციულ ერთეულში - 1
 • მეოთხე რანგის მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ახალსოფლის ადმინისტრაციულ ერთეულში - 3
 • მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - მერის წარმომადგენელი ჭიკაანის ადმინისტრაციულ ერთეულში - 1
 • მეოთხე რანგის მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ჭიკაანის ადმინისტრაციულ ერთეულში - 3
 • მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - მერის წარმომადგენელი კუჭატნის ადმინისტრაციულ ერთეულში - 1
 • მეოთხე რანგის მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი კუჭატნის ადმინისტრაციულ ერთეულში - 2
 • მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - მერის წარმომადგენელი გავაზის ადმინისტრაციულ ერთეულში - 1
 • მეოთხე რანგის მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი გავაზის ადმინისტრაციულ ერთეულში - 3
 • მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - მერის წარმომადგენელი შილდის ადმინისტრაციულ ერთეულში - 1
 • მეოთხე რანგის მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი შილდის ადმინისტრაციულ ერთეულში - 3
 • მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - მერის წარმომადგენელი ენისლის ადმინისტრაციულ ერთეულში - 1
 • მეოთხე რანგის მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ენისლის ადმინისტრაციულ ერთეულში - 2
 • მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - მერის წარმომადგენელი საბუის ადმინისტრაციულ ერთეულში - 1
 • მეოთხე რანგის მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი საბუის ადმინისტრაციულ ერთეულში - 2
 • მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - მერის წარმომადგენელი გრემის ადმინისტრაციულ ერთეულში - 1
 • მეოთხე რანგის მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი გრემის ადმინისტრაციულ ერთეულში - 2

 

 

 

პირველადი სტრუქტურული ერთეული - იურიდიული სამსახური

 

 • პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - იურიდიული სამსახურის ხელმძღვანელი (პირველი რანგი) – 1
 • მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - 2
 • მესამე რანგის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - 1

 

 

პირველადი სტრუქტურული ერთეული - შიდა აუდიტის სამსახური

 

 • პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - შიდა აუდიტის სამსახურის ხელმძღვანელი (პირველი რანგი) – 1
 • მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - 1
 • მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - 1

 

 

პირველადი სტრუქტურული ერთეული - ზედამხედველობის სამსახური

 

 • პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ზედამხედველობის სამსახურის ხელმძღვანელი (პირველი რანგი) – 1
 • მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქმისწარმოების საკითხებში - 2
 • მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი არქმშენინსპექციისა და მიწათსარგებლობის საკითხებში - 1
 • მესამე რანგის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ბუნებრივი რესურსების საკითხებში - 1

 

 

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

 

 • პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის ხელმძღვანელი (პირველი რანგი) – 1
 • მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - 2
 • მესამე რანგის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - 3
 • მეოთხე რანგის მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - 1

 

 

 

პირველადი სტრუქტურული ერთეული - განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

 

 • პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის ხელმძღვანელი (პირველი რანგი) – 1
 • მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი კულტურის საკითხებში - 1
 • მესამე რანგის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი განათლების საკითხებში - 1
 • მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საბიბლიოთეკო საქმის კოორდინაციისა და არაფორმალური განათლების საკითხებში - 1

 

 

მეორადი სტრუქტურული ერთეული - სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილება

 

 • მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილების უფროსი (მეორე რანგი, მეორე კატეგორია) – 1
 • მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ახალგაზრდულ საქმეთა საკითხებში - 2
 • მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სპორტის საკითხებში - 1

 

 

პირველადი სტრუქტურული ერთეული - საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

 

 • პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის ხელმძღვანელი (პირველი რანგი) – 1
 • მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ბიუჯეტის დაგეგმვისა და ფორმირების საკითხებში - 1
 • მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ბიუჯეტისა და პირველადი აღრიცხვის საკითხებში -1
 • მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ხაზინის საკითხებში - 3

 

 

პირველადი სტრუქტურული ერთეული - ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

 

 

 • პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ჯანმრთელობისა და სოციალურ დაცვის სამსახურის ხელმძღვანელი (პირველი რანგი) – 1
 • მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის საკითხებში - 1
 • მესამე რანგის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის საკითხებში - 1

 

 

პირველადი სტრუქტურული ერთეული - ეკონომიკის სამსახური

 

 • პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ეკონომიკის სამსახურის ხელმძღვანელი (პირველი რანგი) – 1

 

 

მეორადი სტრუქტურული ერთეული - ეკონომიკის, ქონების მართვისა და სტატისტიკის განყოფილება

 

 

 • მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ეკონომიკის, ქონების მართვისა და სტატისტიკის განყოფილების უფროსი (მეორე რანგი, მეორე კატეგორია) – 1
 • მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - 1
 • მესამე რანგის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - 1

 

 

მეორადი სტრუქტურული ერთეული - საგარეო ურთიერთობების, საერთაშორისო პროექტებისა და ტურიზმის განყოფილება

 

 

 • მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - საგარეო ურთიერთობების, საერთაშორისო პროექტებისა და ტურიზმის განყოფილების უფროსი (მეორე რანგი, მეორე კატეგორია) – 1
 • მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ტურიზმის საკითხებში - 1
 • მესამე რანგის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საგარეო ურთიერთობების საკითხებში - 1
 • მესამე რანგის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საერთაშორისო პროექტების საკითხებში - 1

 

 

პირველადი სტრუქტურული ერთეული - ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, ძეგლთა დაცვის, მშენებლობისა და არქიტექტურის სამსახური

 

 

 • პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, ძეგლთა დაცვის, მშენებლობისა და არქიტექტურის სამსახურის ხელმძღვანელი (პირველი რანგი) – 1
 • მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - 1
 • მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - 2
 • მესამე რანგის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - 1
 • მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ძეგლთა დაცვის საკითხებში - 1

 

 

 

 

გააზიარე